This article has been published in Enabling Education Review 3
Click here for publication table of content

Reference:

Link: https://www.eenet.org.uk/enabling-education-review/enabling-education-review-3/eer-3-norwegian/aksjonsforskning-for-laerere-i-fokus-pa-zanzibar/

Aksjonsforskning for lærere i fokus på Zanzibar

Said Juma og Ingrid Lewis

Det skriver Said Juma ved det stat- lige universitetet i Zanzibar og Ingrid Lewis, som arbeider i EENET – Enabling Education Networket internasjonalt nettverk om inkluderende opplæring som er åpent for alle. I artikkelen (se henvisning avslut- ningsvis) viser forfatterne til at evalu- eringen ble gjennomført i 2013, ett år før prosjektperioden skulle være over. – Dermed ble det tid til å foreta justeringer slik at prosjektet kunne nå sine mål og bli mer bærekraftig. Den ek- sterne konsulenten som gjennomførte evalueringen, anbefalte å introdusere aksjonsforskning på skoler for å bygge lærernes selvtillit og ferdigheter innen inkluderende opplæring. På den måten kunne de supplere det de ellers kk ut av korte, formelle kurs. I det følgende beskriver vi først starten på aksjonsforskningsprosessen, før vi re ekterer over de langsiktige fordelene den har ført til for inkluderende opplæring på Zanzibar.

Hvorfor aksjonsforskning?
Evalueringen viste at mye godt arbeid allerede var gjort på opplæring av lærere om inkluderende utdanning. Opplæringen hadde imidlertid en tendens til å være mer teoretisk enn praktisk. Departementet for Kunnskap og Yrkesopplæring (heretter kalt kunnskapsdepartmentet) manglet imidlertid kapasitet til å rulle ut denne opplæringen til alle lærerne, og gi dem løpende praksiorientert støtte. Aksjonsforskning ble anbefalt for å bygge lærernes selvtillit og kapasitet til problemløsning i forhold til inkluderende opplæring. Det var også anbefalt som et verktøy for å hjelpe lærere, foreldre og barn til å jobbe sammen for å skape inkluderende skoler, dele erfaringer og ideer, og redusere (men ikke helt erne) behovet for ekstern opplæring og råd fra kunnskapsdepartementet. Knappe midler kan dermed brukes til mer målrettet opplæring og støtte.

Hvordan startet aksjonsforskningen?
NFU hyret Enabling Education Network (EENET) til å gi grunnopplæring om aksjonsforskning til enheten for Inkluderende Utdanning og Livsferdigheter (heretter kalt inkluderende utdanningsenheten) i kunnskapsdepartementet. Målgruppen var nyrekrutterte, inkluderende opplæringsrådgivere og ressurslærere i tillegg til noen representanter fra lærerutdanningsinstitusjoner. Inkluderende utdanningsenheten besluttet å prøve ut aksjonsforskning på Kiswandui barneskole på Unguja og Michakaini ‘A’ barneskole på Pemba.

Et redagers kurs ble gjennomført av en internasjonal og en lokal konsulent. Det var utarbeidet aktiviteter deltakerne kunne arbeide med. Målet var både å forklare teorien og demonstrere ulike typer verktøy som kan brukes i aksjonsforskning. Slike verktøy kan for eksempel være bilder som utgangspunkt for re eksjon, tankekart og andre diagrambaserte verktøy, gruppediskusjoner osv. Kurset inkluderte også et besøk til Kiswandui barneskole, der deltakerne prøvde ut viktige ferdigheter som observasjon, fokusgruppe og intervju. Fokusspørsmålet for besøket var “deltar alle barn i læringsprosessen?”. Kursdeltakerne var delt inn i åtte små grupper, hver tildelt en bestemt oppgave. Det var for eksempel å observere en klasse med fokus på undervisningsteknikk, intervjue rektor eller gjennomføre en fokusgruppe med lærere/barn/foreldre.

Etter besøket laget gruppene plakater som med ord, diagrammer og tegninger sammenfattet hva de hadde lært om når alle barn deltar i læringsprosessen. To og to grupper gikk deretter sammen for å sammenligne funn, nne likheter og motsetninger og komme fram til hvilke opplysninger de fortsatt hadde behov for å samle. De oppdaget noen interessante forskjeller. Det gjaldt for eksempel mellom undervisningspraksisen lærerne rapporterte at de brukte i fokusgruppene og hva som ble observert i klassene. Etter at alle de åtte gruppenes funn ble sett under ett, ble det avdekket et bredt spekter av problemstillinger som kunne bli tema for videre aksjonsforskning. Deltakerne identi serte også viktigheten av å utforske og forstå et bredere spekter av perspektiver før de de nerer et problem og søker løsninger.

Implementere aksjonsforskning
I mange situasjoner ville historien sluttet her: Deltakerne ville ha fått med seg litt teoretisk kunnskap og praktisk erfaring med aksjonsforskning, og skolebesøket ville stått igjen som et relativt hypotetisk eksempel. I dette tilfellet inkluderte opplegget imidlertid aktiviteter som skulle sikre at deltakerne fortsatte med å øve seg på aksjonsforskning, og at den besøkte skolen kk videre oppfølging.

As a basic next step, all participants developed action research plans to help them take forward an issue they are dealing with in their own organisation/work. EENET and the local facilitator will be available to give advice and support for these action research projects. One group consisted of Zanzibari teacher trainers and an inclusive education project representative from another NFU-funded project in Malawi. They created a joint action research plan, to look at the issue of why children with disabilities drop out of school. This should provide some exciting intercountry learning which we hope to feature in a future edition of Enabling Education Review!

Som et neste skritt i prosessen kk alle deltakerne i oppgave å utvikle prosjektplaner for aksjonsforskning der de tar tak i en sak de har forsøkt å håndtere på egen arbeidsplass. EENET og den lokal konsulenten tilbød seg å være tilgjengelig med råd og støtte i prosessen med å gjennomføre disse prosjektene.

En gruppe bestod av personer som underviser lærere på Zanzibar i tillegg til en representant fra et annet NFUnansiert inkluderende utdanningsprosjekt i Malawi (fra PODCAM). De opprettet en felles aksjonsforskningsplan der de skulle rette søkelyset på hvorfor barn med nedsatt funksjonsevne dropper ut av skolen. Dette kan føre til spennende læring på tvers av land som vi håper å publisere i en fremtidig utgave av Enabling Education Review!

Den valgte pilot-skolen
Assisterende rektor ved Kiswandui barneskole deltok også på kurset og ordnet det praktiske i forbindelse med skolebesøket. Ved denne skolen skal det prøves ut aksjonsforskning mer intensivt. Det skal bygges videre på den innsikten som ble samlet av kursdeltakerne, med støtte fra inkluderende utdanningsrådgivere og ressurslærere i sitt distrikt, som også deltok på trening. Det var ikke realistisk å forvente at assisterende rektor og den inkluderende utdanningsrådgiveren skulle videreformidle innholdet fra kurset til andre lærere ved Kiswandui barneskole, ettersom de selv hadde svært begrenset erfaring med aksjonsforskning. Den lokale konsulenten holdt derfor et nytt kurs med 10 av lærerne på den valgte pilot-skolen, der assisterende rektor og den inkluderende utdanningsrådgiveren også deltok. De bidro til læringsprosessen, og kk ytterligere mulighet til å re ektere over og utvide det de hadde lært uken i forveien. På slutten av dette kurset hadde lærerne kommet fram til emnet de ville undersøke – som var bruk av undervisningsog læringsmateriell for inkludering. De fant ut hvilke aktører de trengte å involvere i prosessen, og planla aktiviteter som skulle skje som del av aksjonsforskningen. Den lokale konsulenten tilbød seg å opprettholde kontakten med pilot-skolen og bidra ved spørsmål eller utfordringer. Den samme prosessen ble deretter gjentatt med inkluderende utdanningsrådgivere, ressurslærere og en pilotskole på Pemba (den minste av de to øyene). Hensikten var blant annet å sikre at nøkkelpersonell på begge øyer var involvert. Etter at aksjonsforskningsteamet var etablert, besluttet pilot-skolen på Pemba å fokusere sitt første aksjonsforskningsprosjekt på temaet skulking på skolen. En samling for å dele erfaringer på hver av pilot-skolene var planlagt senere samme år. Dette for å tilby en plattform der deltakerne kan utveksle erfaringer med aksjonsforskning, diskuterer case-studier, mulige løsninger i tillegg til å gi hverandre råd.

Lærerutdanningsverktøy

Aksjonsforskning i skolen kan ikke erstatte behovet for å gi lærere opplæring av høy kvalitet. Dette verktøyet kan likevel bidra til at lærerstudenter blir tryggere problemløsere og samarbeider tett fra starten av sin undervisningskarriere. Muligheten for å innføre aksjonsforskning på lærerhøyskoler og universiteter på Zanzibar blir derfor nå diskutert.

For å sikre at aksjonsforskningen vedvarer, har inkluderende utdanningsenheten valgt en medarbeider som skal være ansvarlig for å følge opp prosessen videre. Avdelingen for Lærerutdanning deltok i diskusjoner om hvordan de kan bidra til videreføring av aksjonsforskningen, Avdelingsdirektøren ga på sin side uttrykk for forpliktelse til å gjennomføre aksjonsforskning i inkluderende opplæring, skriver Said Juma og Ingrid Lewis.

Contact:
Said Juma
Head – Department of Educational Foundation, Instruction and Leadership
Tunguu Campus
State University of Zanzibar
P.O. Box 146 Zanzibar
Email: said.juma@suza.ac.tz

Ingrid Lewis
Managing Director EENET CIC
37 Market Street, Hollingworth, Cheshire
SK14 8NE, UK
Tel/SMS:+44 (0)7929 326 564
Fax: +44 (0)1457 763 356
Email: ingridlewis@eenet.org.uk

Group work during an action research workshop © EENET
Group work during an action research workshop © EENET 
ingridlewis@eenet.org.uk